ОБЩИ УСЛОВИЯ НА ЕЗИКОВ ЦЕНТЪР „ГОЛДЕНЩАЙН“ ЗА ПРЕДОСТАВЯНЕ НА УСЛУГАТА „ОРГАНИЗИРАНЕ И ПРОВЕЖДАНЕ НА ОНЛАЙН КУРСОВЕ“

I. ОБЩИ ПОЛОЖЕНИЯ

1. С настоящите Общи условия се уреждат взаимоотношенията между Езиков център „Голденщайн“ /ИЗПЪЛНИТЕЛ/ и потребителите на услугата „Организиране и провеждане на онлайн курсове“ /Курсисти/. Тези условия обвързват всички потребители/курсисти.

2. Идентифицирането на потребителя/курсиста с цел възпроизвеждане на изявлението му за приемане на Общите условия, се извършва чрез съхраняване в лог-файловете на сървъра на www.goldenstein.bg на IP адреса на потребителя/курсиста, както и всяка друга информация.

3. Договорният език е български, а цените на услугите са в български левове с ДДС.

II. ОНЛАЙН КУРСОВЕ

1. Записване за онлайн курс в езиков център „Голденщайн“

– Записване за участие в онлайн курс за ниво по-високо от А1, е възможно само след полагане на тест за предходното ниво. За полагането на финален или входен тест курсистът не дължи такса.

– Курсистът се записва за избрания от него онлайн курс, след като е прочел Общите условия на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ и се е запознал подробно с необходимата му информация относно услугата.

– Записването за езиков курс става онлайн през уебсайта на езиков център „Голденщайн“ или на телефон: 0877088836. Курсисти се записват до изчерпване на свободните места, които за всеки онлайн курс са 6 (шест).

– За запазване на място курсистът предварително заплаща капаро в размер на ½ от цената на онлайн курса. Остатъкът се превежда в срок до 15 (петнадесет) работни дни след стартиране на онлайн курса.

2. Такси и начин на плащане

– Обявените на уебсайта www.goldenstein.bg такси са в български лева с включен ДДС.

– Заплащането на таксата за участие в онлайн курса може да се извършва накуп или на две части – капаро в размер на 50% от цената на онлайн курса и доплащане.

– Плащанията към езиков център „Голденщайн“ се осъществяват по банков път:

Банка: Първа Инвестиционна Банка
IBAN: BG20FINV91501016883940
BIC CODE: FINVBGSF
Титуляр: „ГОЛДЕНЩАЙН“ ООД

– В платежното нареждане задължително се посочва езикът, нивото и датата на онлайн курса, за който се прави плащане. Сканирано копие на платежния документ с подпис и печат на банката или банково извлечение в електронен вид трябва да се изпрати на имейл адрес: contact@goldenstein.bg. Езиков център „Голденщайн“ си запазва правото едностранно да прави промени в таксите за следващи онлайн курсове, но не и за настоящия.

При отказ за доплащане от страна на курсиста, след изтичане на определения от езиков център „Голденщайн“ срок, ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ си запазва правото да отстрани незаплатилия курсист.

3. Таксата за участие в онлайн курсовете на езиков център „Голденщайн“ включва:

– броя занятия и съответния хорариум, които са публикувани на уебсайта на езиков център „Голденщайн“;

– предоставяне на всички необходими учебни материали, без право на размножаване, принтиране или предоставяне на трети лица, напълно безплатно, в рамките на онлайн курса;

– допълнителна консултация с преподавател, която може да се провежда преди всяко занятие и да бъде с продължителност до 10 (десет) минути;

– текуща проверка на знанията;

– издаване на сертификат за успешно завършване на съответното ниво при успешно положен финален изпит (тест).

Актуалните отстъпки в цената и промоциите се публикуват на уебсайта на езиков център „Голденщайн“.

4. Специфика на груповото обучение

– Онлайн курсовете протичат по предварително определен график – дни и часове.

– Всеки курсист може да се запознае с графика за своя онлайн курс, освен това в началото на онлайн курса се уточняват неучебните дни (ваканции, празници), ако има такива.

– Минималният брой курсисти за стартиране на група за пълния хорариум часове е четирима души. Ако до датата, обявена за начало на онлайн курса, не се съберат поне четирима желаещи, езиков център „Голденщайн“ си запазва правото да отложи започването на онлайн курса. Ако за период от два месеца не се сформира група от минимум четирима души, езиков център „Голденщайн“ отменя онлайн курса, връщайки внесената като капаро сума обратно на курсистите или им предлага онлайн курсът да стартира, но с намален хорариум, съответстващ на полуиндивидуална форма на обучение.

– Промяна в графика по уважителни причини от преподавателя е допустима при здравословни причини. При промяна в графика поради други причини, администрацията на центъра осигурява заместник за провеждане на занятията.

– При отпадане на занятие или промяна в графика курсистът ще бъде информиран чрез телефонно обаждане поне 2 (два) часа преди занятието.

– Пропуснато занятие от страна на курсист няма да бъде компенсирано. При желание за наваксване, курсистът ще получи индивидуално предложение за наваксване срещу заплащане на преференциална цена.

– Съгласявайки се с груповата форма на обучение, курсистът поема ангажимент за поведение на толерантност и колегиалност спрямо своите съкурсници и преподавателя.

– Със записването в онлайн курса, което става посредством внасянето на таксата-капаро, курсистът приема Общите условия, обявените конкретни дати на онлайн курса и тяхното спазване.

– При провеждане на онлайн занятия, „Голденщайн“ си запазва правото, а всички курсисти се съгласяват, че могат да бъдат правени записи на провежданите занятия. Направените записи се унищожават след завършване на курса на обучение.

– Езиков център „Голденщайн“ си запазва правото да прави промени в графика на учебните занятия.

5. Включване в група след началото на онлайн курса:

– Включването на курсист след започване на онлайн курса е възможно само при наличието на свободни места и ако материалът, който е изпуснат, може да се навакса за 4 (четири) уч.ч., които курсистът няма да заплаща!

– Пропуснатите часове не се приспадат от цената на онлайн курса.

6. Отказ от участие в онлайн курс от страна на курсиста

– Ако курсистът желае да се откаже от онлайн курса, трябва да го направи не по-късно от 7 (седем) календарни дни преди стартиране на онлайн курса, като по този начин ще му бъде възстановена пълната сума, която е платил към момента.

– При отказ в срок по-кратък от гореупоменатия, 50% от внесената към момента сума се удържа като административна такса.

– При отказ след изтичането на 7 (седем) календарни дни от началото на онлайн курса заплатената такса не се възстановява.

7. Прекратяване на обучението от страна на езиков център „Голденщайн“

Езиков център „Голденщайн“ има правото да прекрати обучението на курсист в следните случаи:

– при проява на нетолерантност, нарушаване на дисциплината, вербална агресия или ако по друг начин се пречи на учебния процес, курсистът може да бъде отстранен от занятия, без възстановяване на внесената такса за онлайн курса.

– при неплащане на таксата за онлайн курса в уговорения срок, както и при забава или неплащане в срок на дължимата вноска при разсрочено плащане на обучението, езиков център „Голденщайн“ има правото да прекрати обучението на курсист.

– при забавяне или неплащане на първа или непълна вноска, курсистът не може да започне своето обучение.

– в случай, че не се съберат достатъчно курсисти за стартиране на група, езиков център „Голденщайн“ си запазва правото да отмени курса. В такъв случай се предлага алтернатива или възстановяване на платената такса за обучението.

8. Индивидуално и полуиндивидуално обучение

– Индивидуалните и полуиндивидуалните занятия се провеждат в удобно за курсиста/курсистите и преподавателя време.

– След избор на индивидуално обучение, което се заплаща на пакети с учебни часове, курсистът е длъжен да внесе 50% от дължимата сума. Оставащата сума трябва да бъде платена до 10 (десет) работни дни след стартиране на занятията.

– Курсистът може да отложи урок, без да му се начисляват часове, само ако се е обадил поне 2 часа преди обявеното начало на занятието. В противен случай урокът се счита за проведен и следва да бъде таксуван.

– При полуиндивидуалната форма на обучение за взет се счита всеки учебен час, в който присъства поне един курсист.

9. Финален тест и сертификат

– Сертификат получава всеки курсист, който е участвал в курс и след това е издържал финалния тест с резултат не по-малък от 60% верни отговори.

– Финалният тест и издаването на сертификат са безплатни; изпращането на сертификата до курсиста се извършва по пощата или чрез куриер за наша сметка.

– При невъзможност за полагане на финалния изпит в определения ден и час, курсистът има право да го положи до 10 (десет) работни дни след тази дата.

– Финалният тест се провежда онлайн, като всеки курсист получава необходимите му материали по имейл и разполага с 3 уч.ч., за да изпълни всички задачи.

III. ИЗМЕНЕНИЯ

Общите условия могат да бъдат променяни по всяко време от езиков център „Голденщайн“, който има право и да променя характеристиките на предоставяните услуги и настоящите Общи условия и на основание промени в законодателството. езиков център „Голденщайн“ се задължава да уведоми Потребителя за промените в Общите условия, като на видно място в Интернет страницата си публикува съобщение за измененията им и даде достатъчен срок да се запознае с тях. В дадения срок, ако Потребителят не заяви, че отхвърля промените, то той се счита за обвързан от тях. В случай, че Потребителят заяви в дадения срок, че не е съгласен с промените, то езиков център „Голденщайн“ е длъжен веднага да спре или прекрати предоставянето на услугите на Потребителя.

IV. ТЕРМИНОЛОГИЯ

1. Под “Потребител/курсист” се разбира всеки, който е заредил в Интернет страницата www.goldenstein.bg на своя компютър или друго устройство.

2. Всички спорове между страните се решават в дух на разбирателство и добра воля. В случай, че съгласие не бъде постигнато, всички неразрешени спорове, включително спорове, породени или отнасящи се до тълкуването му, недействителност, изпълнение или прекратяване, както и спорове за попълване на празноти в договора или приспособяването му към нововъзникнали обстоятелства, ще бъдат разрешавани от компетентния съд по регистрация на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ, съобразно българското законодателство.

V. ДАННИ НА ТЪРГОВЕЦ

„Голденщайн“ ООД
ЕИК: 204361904 ДДС № BG204361904
Адрес: гр. София 1606, ул. Добруджански край 1, вх. А, ет. 2, ап. 6
МОЛ: Николай Минков
Тел. 0876226236; имейл:
contact@goldenstein.bg